۱ فروردین ، رسم سکه دادن از سوی هرمز شاه ساسانی (۳۰۴ م)

عیدی دادن یکی از رسمهای متداول در میان بسیاری از مردم جهان و از آیینهای دیرین فرهنگ ماست. ابوریحان بیرونی درباره رسم هدیه دادن نوروزی، به نقل از آذرباد (موبد بغداد) چنین آورده: «نیشکر در ایران، روز نوروز یافت شد، پیش از آن کسی آن را نمی شناخت. جمشید روزی نی را دید که از …

مطلب 1 فروردین ، رسم سکه دادن از سوی هرمز شاه ساسانی (304 م) در آسمونی منتشر شد، حتماً بخوانید